Лекции по Медицина

18. Съдебномедицинско установяване на отравянията

Съдебномедицинското установяване на отравянето е трудна н сложна задача. То се основава на задълбочена преценка на комплекс от данни, които включват: предварителни сведения,, клинична картина, трупна находка и допълнителни изследвания.
Те се събират от следователя, подпомогнат от лекаря, участвуващ в огледа на место-произшествието. Това са данните за условията и обстановката, в която се е намирал пострадалият и в която е настъпила смъртта: след на¬хранване, след поемане на лекарства, при работна, битова и друга об¬становка, едновременно заболяване на няколко лица и т. и.; наличие на специфична миризма в помещението, трупа, характер на предсмърт¬ните писма и др.; наличие около трупа на празни опаковки от медика-менти, спринцовки, ампули и др.; следи от реакция на организма към отровата повърнати материи, изпражнения и др. Предварителните сведения имат само насочващо значение с оглед установяване на отра¬вянето. Когато ги има, не доказват, а когато ги няма, не изключват отравяне. Клинична картина (болестни прояви при¬живе). Събирането на данните за болестната картина става по след¬ствен път чрез разпит на лица, имали контакт с пострадалия и чрез проучване на различни медицински документи Болестните прояви при отравянията се отличават с голямо разно¬образие и липса на специфичност, поради което лекарят трябва да пра¬ви диференциална диагноза в широк план, т. е. с болестни състояния, при които се наблюдава подобна картина. По-характерни са синдроми¬те и протичането на отравянията с корозивни отрови и някои алкалои-_ди (морфин, стрихнин, атропин). Въз основа на клиничната картина лекарят може да се насочи към дадена група отрови, но не и да даде сигурно съдебномедицинско заключение, че се касае за отравяне. Трупна находка. Данните от изследването на трупа са главен опорен пункт и по правило най-съществени за изграждане на съдебномедицинската диагноза отравяне. Въз основа на тях се насоч-ваме към определени групи отровни вещества, а в някои случаи и към дадена отрова. Аутопсията при съмнение за отравяне се извършва по
обикнове¬ната техника, но без употреба на вода и като се вземат всички пред¬пазни мерки от вкарване на отровни вещества преди, по време и след аутопсията. Насочващи за отравяне данни могат да се получат още при външ¬ния оглед на трупа: миризма от носа и устата (най-добре се усеща при натиск на гръдния кош) на горчиви бадеми (при отравяне с циановн съединения), на петрол и чесън (при отравяне с паратион) и др.; цвят на послесмъртните петна (яркочервен при отравяне с въглероден окис, вишневочервен при отравяне с цианови съединения), изразеност на трупно¬то вкочаняване (много силно при гърчови отрови, слабо при отравяне с арсеник, фосфор, гъби); цвят на кожата (жълт при отравяне с фос¬фор, гъби и др.); локални изменения по кожата (кафеникаво-пергаментоподобни нетна при отравяне с корозивни отрови).
При вътрешния оглед особено внимание се обръща на стомаха м червата с оглед съдържимото (количество, вид, миризма, наличие на таблетки или части от тях състояние на лигавицата (мест¬ни или обширни некрози, при корозивни отрови, язви в дебелите черва при живачни отравяния и др.) и на измененията в пареихимните орга-ни. При редица отравяния настъпват тежки дистрофични изменения във вътрешните органи, понякога с некрози и кръвоизливи в черния дроб и бъбреците (арсеник, някои гъбни отравяния, тежки метали).
Особено наложително извърш¬ването на химическо и други спомагателни изследвания. от съответни специалисти.
Идентифицирането и количественото определяне на отровните ве¬щества и биологичен материал става чрез разнообразни методи: хими¬чески, физико-химически и др, Отрицателният химически резултат не изключва отравяне ие, тъй като недоказването на отровата може да се дължи на ели¬минирането й приживе или разграждане след смъртта, липса на мето¬дики за нейното доказване и пр. Съдебномедицинската диагноза на отравянията е комплексна, по¬ради което не трябва да се абсолютизира резултатът от химическото н другите спомагателни изследвания. Заключението, че в даден случай се касае за отравяне трябва да се основава на задълбочена преценка на всички групи данни и се дава от съдебния лекар или от назначена¬та комисионна, експертиза.