Лекции по Медицина

3. Задачи на хигиената

1. Хигиената изучава факторите на ОС и тяхното влияние в/у здравето;
2. Тя изучава адапционните механизми на организма и промяната в обществото здраве при провеждане на мащабни хигиенни програми. Оценката на общественото здраве се извършва с 3 гр.показатели:
а) демографски показатели – обща смъртност, детска смъртност, раждаемост, естествен прираст;
б) за обща заболяемост: заболяване по обръщаемост – регистрирани болни при джипитата и ДКЦ – тата; заболявания с временна нетрудоспособност – регистрирани болни, чиито имат болничен лист;
в) показания на физическото развитие: антропометрични ( количествени ) и самотоскопични ( описателни ). Антропометричните се делят на: морфологични ( ръст, тегло, гр.обиколка, на таз и глава ), физиологични – функционални ( мускулната сила – динанометри, дихателен обем, витален капацитет;
д)показатели на физическата дееспособност:хвърляне на топка, скачане от място, бягане.
3. Хигиено разработване на хигиените норми и изискването за състояние на работната среда, училище, жилищна среда, за здравните заведения, за хр.продукти и наличие на здравословно хранене.;
4. Разработване хигиени програми и планове за хигиенизиране на местата;
Хигиенна норма – количествен показател за оценка факторите на ОС, с цел осигуряване на биологичен оптимум и безопасност.