Лекции по Медицина

7. Железопътна травма

Железопътна травма
Железопътната травма по броя на жертвите стон на второ място <;лед автотравмата. Най-често тя се дължи на случайно попадане под движещ се железопътен транспорт (при ходене по релсов път, качва¬не или скачане при движение и др.) или на катастрофиране на влак. Значително по-редки са самоубийствата.. Уврежданията при железопътен транспорт могат да се разделят на типични и нетипични.
Към типичните увреждания от железопътния транспорт се отнасят: 1) ивицата на притискане; 2) ивицата на избърсване;
3/ травматична декапитация , 4) разделяне на туловището на две половини или на множествени части с разхвърлянето им понякога на значителни едно от друго разстояния; 5) обширни тежки счупвания на костите на главата с отделяне на кожата на лицето; 6) от деляло на крайниците със своеобразни счупвания на тръбестите кос ти; 7) следи от притискане на тялото между буфери или съединяващите се части при автоматичното скачане на вагоните.
Към нетипичните (нехарактерни) увреждания се отнасят: охлузвания, кръвонасядания , разкъсно-контузни рани, счупвания на кости или други наранявания, получени от ударя в части на движещ се транспорт иди в резултат на отхвърляне и удар при падане на тялото на железопътното платно или теренните особености на мястото, където е станало произшествието
I. Удар от движещ се железопътен транспорт – най-често срещан вид железопътна травма .Ударът изведнъж се нанася по цялото тяло на пострадалия при която настъпват обширни и тежки увреждания . От директния удар се получават многофрагментни фрактури на костите на черепа нерядко придружена с деформация на главата, множествени двустранни фрактури на ребрата, счупвания на лопатките, гръбначния стълб,, на та¬зовите кости. При отхвърляне и падане на тялото върху железопътното платно се явяват допълнителни увреждания (разкъсно-контузни рани, охлузвания и др.), както и обширни зацапвания на тялото н дрехите с части¬ци oт баластния слой на пътя (пясък, дребен чакъл, сгурия) и смазоч¬ни материали
2. Прегазване от колели на железопътния транспорт. Най-често то става през една област на тялото. Ос¬новен механизъм на образуване на уврежданията е силното притиска¬не и размачкване на тъканите и съчетание е ножицовидното разделящо действие на реборда на колелото и в резултат на което настъпва отде¬ляне на части от тялото или разделянето му на части.
Типични признаци за прегазване от железопътен транспорт са ивицата на притискане / отпечатък на преминаваща¬та повърхност на колелото върху кожата / и ивицата на избърсване / участък на обтриване на кожата в страничните повърхности на колелото или релсата/.
Прегазването може да бъде пълно н непълно. В последния слу¬чай срещуположните части се държат обикновено само на кожата или на части от нея .
При травматична декапитация от преминаване на колелото през шията В процеса на вла¬ченето от ударите в траверсите и триенето в баластрата се получават обширни охлузвания,
драскотини, разкъсио-коитузни рани, в дълбочи¬ната на конто се натрупва голямо количество смазочни материали и част от баластрення слой на пътя. Понякога се получават обширни отслоявания на меките тъкани с оголване на костите. Влаченето води до разкъсване на дрехите, а също н до частично или пълно събличане тялото на пострадалия.
3. Падане от движещ се железопътен транспорт (от покрива на нагоните, от преходните площадки между вагоните, при скачане и др.). Ако падането не е придружено с последващо пре¬газване, получените увреждания наподобяват тези при падане от ви¬соко. Тяхната особеност и тежест зависят от скоростта на движението на влака, локализацията на първичния удар и своеобразието на терен¬ните особености.
При стоене на покрива на електрически влак смъртта понякога може да настъпи от действието на електрическия ток. В някои случаи последващото падане от покрива може да заличи следите от действие¬то на електрическия ток и да затрудни изясняването на причината на смъртта.
4. Притискане от вагони — рядък вид железопътна трав¬ма. Такова притискане може да стане между вагона и платформата, между буферите или при автоматичното скачване на вагоните. Получа¬ват се множествени закрити счупвания на ребрата, гръбначния стълб , лопатките, разкъсване на диафрагмата, откъсване и разкъсване на вътрешните органи с разместването им, излизане на бели дробове през устата, на червата — през разкъсана междинница и др.
Понякога при притискане между буферите се отпечатват по ко¬жата на гърдите н гърба контурите на буферите или свърз¬ващите части на автоматичния механизъм.
5. Травма във вагоните — наблюдава се обикновено при железопътни катастрофи. Уврежданията в тези случаи се дължат от удари в облегалката на седалката, от падането на предмети (куфари и др.) от поставката за багаж, от притискане на тялото от деформира¬щи се части на вагона и др. Нерядко се получават порезни рани от счупени стъкла, разкъсана ламарина и др. Макар и изключително ряд¬ко, може да се получи запалване с последващи тежки изгаряният включително овъглявания на труповете.
Основни въпроси на съдебномедицинската експертиза при железопътни травма:
1.Има ли по дрехите и трупа характерни за железопътната травма зацапвания, повреди и увреждания.
2. Какъв е механизмът на подучените увреждания {блъскане, сътресение, притискане или триене)
3. какао е било положението на пострадалия в момента на получаване на нараняванията.
4.За какъв вид железопътна травма се касае
5. При признаци за прегазване от колела на железопътен транс¬порт каква е била посоката на преминаване на колелата н какво е би¬ло положението на тялото в момента на прегазването.
6. Прижизнено ли са причинени уврежданията, може ли да се ка¬сае за поставен труп върху релсите и каква е последователността на получаване на установените наранявания.
7. Има лн върху трупа увреждания, несвързани с железопътна
травма, установяват ли се данни за отравяне или друго външно въздействие.