Лекции по Медицина

12. Институции за провеждане на рехабилитация

1.Заведения за медицинска рехабилитация.
1.1.Заведения от общата профилактична мрежа- включват си всички стационарни и поликлинични общопрофилни заведения, които поемат най-големия относителен дял от контингентите за рехабилитация Изготвя се диагностично-лечебен и рехабилитационен план и се провеждат първите рехабилитационни мероприятия по повод на единични или комбинирани заболявания, с или без усложнения.. В рехабилитационните екипи се включват голям брой специалисти и консултанти : физиотерапевти, кинезитерапевти, дерматолози, невролози, оториноларинолози, офталмолози и други.
Структурата им включва:
-топло-водо-електро-светло лечение;
-кинезитерапия и трудотерапия;
-медика-социални кабинети се разкриват само при големите болнични заведения. Те имат консултативни функции, консултациите се дават от юристи, лекари, социални работници, медицински психолози и други.
Протезни работилници ма само при големи заведения с хирургично-ортопедичен профил.
1.2. Специализирани лечебно-профилактични заведения – ортопедични, кардиологични, неврологични, психиатрични и др.
Приетите болни са два вида – 1.постъпили в началото на заболяването или на рецидива; - 2.преведени от общопрофилните заведения.
Първо се определя най-подходящия момент за стартиране на рехабилитацията. Ако тя е продължителна се продължава в санаториално-курортно заведение или при домашно – амбулаторни условия. Най-често се използва трудотерапията.
2.Заведения за педагогическа рехабилитация – при учащите деца и юноши, които боледуват продължително време една от най-важните рехабилитационни дейности е продължаването на общообразователния процес. Такива мерки се предприемат и за лица над 18 години, в случаите когато преди заболяването или увреждането са били на обща или неквалифицирана работа. Предложенията за труд в интегрирана среда предполага наличието на по-висок образователен ценз и преминаване на специално обучение, поради което те се включват в курсове за квалификация и преквалификация.
Създават се центрове за рехабилитация към домовете за медико-социални грижи, рехабилитационни центрове към НПО, центрове за интеграция към общини - домове за медико-социални грижи ДМСГ –гр.Разград, Бургас, Стара Загора, София-облас, Дебелец)
Създават се специални детски градини, в които работят лекари, педагози, психолози, както и ЦДГ (Враца, Луковит).
Съществуват и специални училища от интегрален тип, създават се и специализирани паралелки към масовите училища.
3.Професионално – педагогически рехабилитационни заведения. – имат три основни задачи:
- да осигуряват оценка на профисионалните възможности на болния;
-да осигуряват квалификация на болните;
-след завършване на рехабилитацията да им съдействат за намиране на работа ( курсове за здрави лица, курсове със специална адапционна програма, школи и центрове към фирми, предпирятия и др.)
4.Заведения от системата „Социално осигуряване“ (СО) и социално подпомагане (СП).
4.1.Служби, които имат отношение към общественото осигуряване и изплащане на обезщетения за временна неработоспособност; служби, които осигуряват финансово дейностите за професионална квалификация (АЗ); снабдяване с медицински помощни средства (ДСП), доставчици на услуги и помощни средства.
4.2.Служби, които оказват помощ под формата на консултации и ръководство за
-насочване към подходящи рехабилитационни заведения;
-подпомагане по отношение на професионална квалификация и преквалификация; ориентиране по социално – правни и социално –икономически въпроси и други ( представители на здравни заведения; юридически фирми; организации на и за хора с увреждания).
4.3.Заведения и служби за трудоустрояване на хора с увреждания – фирми, цехове, за хора с увреждания.
5.Рехабилитационни центрове за следболнично възстановяване.
-Център за социална рехабилитация и интеграция – в тях се настаняват: -хора с увреждания над 18 години; - възрастни, нуждаещи се мерки за социално включване и рехабилитация;- лица с увреждания от специализирани институции и защитени жилища. Дейности на тези жилища са : - психологическо консултиране, социално – правно консултиране, трудотерапия, лечебна рехабилитация, медицинско наблюдение и съдействие при контакти с лечебните заведения, обучение, консултиране на близките на потребителите по проблемите на увреждането.
Основна цел постигане на социална интеграция чрез консултиране за видовете социални услуги, предлагани в съответната община, информиране за подходящи работни места и подкрепена заетост.