Лекции по Медицина

14. Социални услуги, предоставени в и извън общността

1.Същност на социалните услуги – дейности , които подпомагат и разширяват възможностите на лицата с увреждания да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и в общността.
2.Социални услуги предоставени извън общността:
-домове за деца и младежи с увреждани;
-домове за възрастни хора с увреждания;
-социални учебно-професионални заведения;
-дом за стари хора;
-приюти;
-домове за временно настаняване.
Голяма част от незакритите социални домове за стари хора са стари сгради в незадоволително техническо състояние, хигиенно-битовите условия често са лоши, персонала и недостатъчен и неквалифициран, не са изключени случаи на физическо и психическо насилие.
3.Социални услуги в общността – услуги, предоставени в семейна среда или в близка до семейната.
3.1.Личен асистент – лице, полагащо постоянни грижи за дете или възрастне с трайно увреждане или за тежко болен за задоволяване на ежедневните му потребности. Ползватели на услугата ( НП „АХУ“) Лежащо болен – лица с 90 и над 90 % трайна неработоспособност и деца до 18 г с трайно НР, с чужда помощ. Включват се и лица или деца, изведени от специализирани институции. Кандидатите за социален асистент задължително преминават кратък курс на обучение.
3.2. Социален асистент – лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти.
Разглежда се като алтернатива на услугата личен асистент . При нея няма роднински връзки. Приоритетно се включват безработни лица, регистрирани в Д „БТ“ с медицинско или юридическо образование и с опит в сферата.
Ползватели: тежко болни възрастни хора с протокол от ЛКК за представяне пред ТЕЛК; -лица с намалена 90 и над 90% НР; - деца до 18 години с НР; - лица и деца, приведени от институциите.
3.3. Домашен помощник –лице предоставящо услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване, готвене, пране и други комунално-битови услуги.
3.4. Домашен социален патронаж (ДСП) – форма на обслужване по домовете на лица над 65 години и хора с увреждания – и ІІ степен, които са затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират с воя бит. С предимство се ползват лица над 75 години, самотни хора и лица с доходи до размера на социалната пенсия (115,50 лв). ДСП се открива при наличието на поне 30 кандидата.
ДСП осигурява: доставянето на храна, наблюдение на здравното състояние, почистване на жилището, снабдяване с отоплителни материали, дребни ремонти на жилището и битовата техника, обувки и дрехи за лица без доходи, развлечения, забавления и др.
3.5. Дневен център – комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостното обслужване на деца и възрастни с увреждания през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на здравните, образователните, рехабилитационните и други потребности на лицата, както и организация на свободното време и установяване на контакти ( Горна Оряховица, Свищов, Шумен, Пловдив, Стара Загора и др.)
3.6. Център за социална рехабилитация и интеграция – форма на провеждане на допълнителна лечебно-оздравителни и рехабилитационни мероприятия за лица, които са обект на социални грижи. Той осигурява мануална терапия и кинезитерапия, механотерапия, психотерапия, арттерапия и др. (Велико Търново, Перник, Кюстендил).
3.7. Социални услуги резидентен тип – социална услуга с място или възможности за настаняване и обитание.
3.7.1. Център за настаняване от семеен тип – предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца (до 18 год) и младежи (18-29 г), за които към момента на настаняването не е възможно да бъдат отглеждани от биологичното си семейство, в семейство на близки или в приемно семейство. Капацитетът е до 15 потребители. Те могат да бъдат специализирани – когато се налага да се посрещнат потребности поради особености в здравословното състояние или вида и степента на увреждане.
3.7.2. Център за временно настаняване – комплекс от социални услуги предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности. Престоят в тях е до 3 месеца в рамките на една календарна година, като изключение са допуска за сираците, завършили социално-професионални центрове или други заведения ( до 1 година).
ІІ част
3.7.3. Кризисен център – социална услуга предназначена за деца и лица, жертви на насилие, трафик или друга форма на насилие. Услугата включва прилагане на добри практики за краткосрочно водене на случай (до 6 месеца) и специализирана интервенция.
Специализираният персонал се състои от : управител, социален работник, възпитател, психолог.
Основни дейности: настаняване, осигуряване жизнено пространство, изготвяне на кризисен План за действие на екипа и План за грижа, продължаване на образованието, подкрепа за адаптация към новата среда, включване в програми за развитие на личностни и социални умения.
3.7.4. Преходно жилище – форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалист (социален работник, мед.сестра) с цел подготовка за извеждането им от институциите. Представя се на територията на специализираните институции или в отделна постройка в близост до нея. Капацитетът е от 6 до 12 потребителя.
3.7.5. Защитено жилище – потребителите водят независим живот подпомогнати от професионалисти (соц.работник, социален педагог или възпитател). Целевата грижа включва пълнолетни лица с лека и средна умствена изостаналост, настанени в институции с възможност да бъдат изведени (но не всички могат да бъдат изведени). Капацитетът е от 6 до 10 човека.
3.7.6. Наблюдавано жилище – форма на социална услуга за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирани институции, преходно или защитено жилище. Капацитетът е от 4 до 8 човека.
3.7.7. Приют – заведение за социална услуга, в което временно и безплатно се приютяват безпризорни деца, докато бъдат прибрани от своите родители или бъдат настанени в подходящи социални или здравни заведения. Посрещат се всички потребности, капацитетът не трябва да бъде повече от 20 човека.
3.8. Социално-учебен професионален център – предоставя комплекс от социални услуги, насочени към професионално обучение на лица с определена НР (неработоспособност), навършили 16 години и деца в риск, навършили 16 години ( бояджийство, шивачество).
Осигуряват се условия за почивка, спорт, образование. Услугите се заплащат.
3.9. Звено „Майка и бебе” – социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителска грижовност, социално – педагогическо, психологично и юридическо консултиране.
3.10. Център за обществена подкрепа – комплекс от социални услуги, насочени към превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и от отпадане от училище, деинституализация и реинтеграция на деца в биологичното им семейство, обучение за създаване на умения за водене на самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейство в риск, оценяване и обучение на приемни родители и осиновители и др.
3.11. Център за работа с деца на улицата – услуги, свързани с превенция на попадане на деца на улицата, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата чрез индивидуална работа с детето и неговите родители, ограмотяване на децата, приучване към родителски умения. Предоставя се за срок не повече от 1 година, капацитет – от 15 до 30 деца.
3.12. Приемна грижа – отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки или роднини, или в приемно семейство.
Приемната грижа е доброволна и професионална. При доброволната грижа се сключва граждански договор с утвърдено приемно семейство, преминало базово обучение, докато при професионалната – единия от приемните родители преминава през допълнително професионално обучение за отглеждане на деца.
Краткосрочно настаняване се предприема за срок от 1 година, а дългосрочно – в случаите, когато опитите за настаняване в рамките на краткосрочната са завършили с неуспех.
3.13. Обществени трапезарии – задоволяване на потребности от храна на хора, които не могат да си ги осигурят само; лица, подпомагани по чл. 9 от ППЗСП; лица с доказана липса на доходи и близки, които да им я осигурят; самотноживеещи и семейства с минимална пенсия (157.44 лв).
3.14. Регионални центрове за социална грижа.
–клубове на пенсионера и клубове на хора с увреждания- предлагат всякакви забавления;
-бюра за социална дейност –предлагат почасово платени услуги и грижи за деца, болни и възрастни граждани в техните жилища или в болнични заведения.