Лекции по Медицина

2. Дефиниране на основния понятие апарат

1. Основни дефиниции.
Habilete – 1. Ловкост, сръчност, умение, хитрост
2.квалификация
Аbilete – 1.правоспособност; 2.дееспособност
Habilitation – признаване на правоспособност
RE представката във френския език показва , че действието се повтаря и вече
Rehabilitation - възстановяване, реабилитиране
Abilitation - създаване на умения у лица, които никога не са ги притежавали, например хранителни навици или умения у лица с тежки малформации. Понятието е много точно, но малко известно.С него се означава постигане на възможност за самообслужване и формиране на умения за продуктивна, трудова дейност у лица, които са родени със сериозни увреждания.
Revalidation - използва се в скандинавските страни и се счита, че по-точно отговаря, както на медицинската, така и на социалната страна на възстановителния проце, което означава постановяване у неработоспособния индивидна съзнанието, че е полезен за обществото.
Rehabilitation – произхожда от гражданското и църковното общество и означава възстановяване на предишните права, привилегии и ранг на барон или рицар, отнети от неговия васал. По-късно терминът се употребява в смисъл на възстановяване на доброто име на някого чрез изясняване на необосноваността на проявяваните към него обвинения.
При РЕХАБИЛИТАЦИЯТА повторно се възстановяват умения, които са изгубени поради заболявания или травма, а при АБИЛИТАЦИЯТА се създават умения в лица, които не са съществували преди това.
2.Психо-социални умения и психо-физиологични основи на рехабилитацията.
* Чрез психо-физиологичните и психо-социалните мероприятия да се въздейства на процесите и особеностите на организма с оглед по-бързото и максимално възможното преминаване от патология към норма
-психо-душевен –отношение към душата или към психиката;
-психо-физиология – дял от науката, който изучава взаимовръзката м/у психичните процеси и физиологичното явление.
-психология – 1.наука, изучаваща процесите на отражение на обективната действителност на човека и животните под формата на усещания, възприятия, представи и др.явления на психиката; 2.съвкупност от психически процеси, които обуславят една или друга дейност от психически процеси, които обуславят една или друга дейност; 3.психика, особеност на характера.
-физиология – 1.наука за функциите на живия организъм, за процесите, които стават в него и в неговите части. Разкрива законите на жизнената дейност като цяло и във връзка с обкръжаващата среда; 2. Жизнените явления и законите, по които те се обуславят.
Рехабилитацията е част от цялостния подход към болния човек, тя трябва да съпровожда грижите за него от самото начало на лечебни процес. Нейната цел е възвръщането на самочувствието и удовлетворението на човешката личност като необходим и полезен член на обществото.
Психо-физиологичните основи на рехабилитацията се разглеждат като възстановяване на създадените преди заболяването или формирането на нови динамични стереотипи и навици с положителен емоционален или социален заряд.
Психична рехабилитация – терминът отразява не отделни психологически методи на възстановяне, а един основен аспект на медико-социалната рехабилитация, насочен към максимално възвръщане на психичните възможности. Пълноценната психична рехабилитация не се постига само с психологични средства, поради което не е правилно да се употребяват като синоними термините „психологична“ и „психична“, неправилно е и отъждествяването на медицинската рехабилитация само с физиотерапевтично лечение защото целта не е само възстановяване на здравословното състояние, а всичко което уврежда емоционалния, битовия, трудово-професионалния и семейния живот на лицата.
3.Принципи на рехабилитацията.
Един от основните принципи на рехабилитацията е
-Комплексността на въздействие- тя се провежда в учрежденията, в които се извършва комплекс от медико-социални и професионално-педагогически мероприятия. Те се подразделята на следните аспекти:
* социален аспект – обхваща въпроси, свързани със законодателството, социалната политика, социалното обезпечаване и други;
* медицински аспект – въпроси, свързани с лечебно, лечебно-диагностичен и лечебно-профилактичен план;
* физически аспект – въпроси, свързани с физическата дееспособност, с повишаване на работоспособността и др.;
* педагогически аспект – образованието, възпитанието и професионалната ориентация на децата с увреждания;
* психологически аспект – психическата адаптация към изменящите се жизнени условия в резултат на болестта, профилактика и лечение на психичните изменение и др.;
* професионален аспект – овладяване на адаптирани професии и други;
* икономически аспект - изучаване на икономическия апарат при различните способи на възстановителното лечение и др.
В настоящият момент в света се появяват и нови форми на рехабилитация, които се извършват в частни центрове и кабинети, както и в спортни клубове по адаптирана физическа активност.