Лекции по Медицина

4. Правни аспекти на рехабилитацията

Правни аспекти - Нуждаещите се от рехабилитация могат да получат болничен лист за временна неработоспособност.
Социално – правната рехабилитация обхваща социалните проблеми на лицата с увреждания и нормативната уредба за тяхното решаване. Съществен е проблемът за подготовката на социалните работници по психо-социалните и психо-физиологични основи на рехабилитацията. В социално – правен аспект съпоставят и проблемите за рехабилитацията на хората с увреждания с потенциални и реализиране на правонарушения. Важно е отношението на обществото и съответните институции към тях.
През 1975 г Генералната Асамблея на ООН приема Декларация за правата на инвалидите, която допълва Декларацията за правата на умствено изостаналите деца от 1971година.
1981 година е провъзгласена за Международна година на инвалидите и е учреден целеви фонд за финансиране на тази дейност, одобрена е Световна програма за действие по отношение на инвалидите.
В Правило №3 на Стандартните правила на ООН е записано, че държавите трябва да осигурят рехабилитационни услуги за хората с увреждания за да могат те да постигнат и запазят оптимално ниво на независимост и активност.
Други международни правни документи са : Европейска социална харта; Африканска арта за правата на човека и народите.
Още през 1995 година Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите ( ЗЗРСИИ) посочва, че министерски съвет (МС) провежда политика за рехабилитация и социална интеграция в сътрудничество с органите на и за инвалида чрез осигуряване на:
-медицинска рехабилитация;
-образование, професионална ориентация и квалификация;
-трудова заетост;
-достъпна битова и околна среда;
-социална, икономическа и правна защита;
-информация и комуникация.
Години наред пренебрежителното и негативно отношение към лицата с увреждания си проличава по обръщението инвалиди (invalidus) –слаб, немощен, безсилен. В Националната стратегия за закрила и социална интеграция на децата с увреждания ( 2003-2005 г) се посочва , че в резултат на традиционния подход към тях като към болни деца, нормативната уредба ползва такава терминология, като предпоставя дискриминационно отношение към тях – още при определяне на диагнозата като изгубени % възможност за социална адаптация.
На базата на проучване на европейския опит, стандартните правила на ООН и натрупания опит в сферата на уврежданията у нас през 2005 година е приет Закон за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), според който отпадат термините „ инвалид“ и „ инвалидност“ и се приемат термините „хора с увреждания“ и „степен на увреждане“.
Съгласно Правилника за прилагане на ЗИХУ (ППЗИХУ) лицата в неравностойно положение ползват правото на месечна добавка за социална интеграция. Според индивидуалните им потребности, съобразно вида на увреждането, степента на намалената работоспособност или намалената възможност за социална адаптация и въз основа на извършената социална оценка.
Нормативни документи действащи към момента:
-Конституция на Република България;
Кодекс на труда;
Кодекс на социалното осигуряване;
Закон за интеграция на хората с увреждания - ЗИХУ;
Закон за социалното подпомагане - ЗСП;
Закон за закрила на де тето – ЗЗД;
Закон за защита срещу дискриминация – ЗЗД;
Закон за насърчаване на заетостта – ЗНЗ
ППЗИХУ, ППЗСП и други поднормативни актове
Органи за управление и други организации, имащи отношение към реализирането на рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания.


Министерски съвет, създава Национален съвет за интеграция на ХУ с председател Министъра на труда и социалната политика, в който участват представители на: държавата – областни управления,АСП(агенция за социално подпомагане),АЗ(агенция по заетостта), ДАЗД (държавна агенция за закрила на детето);
комисия за закрила с/у дискриминация;
национални представителни организации на и за ХУ;
национални представителни организации на работодателите;
национални представителни организации на работниците и служителите;
НСОРБ (национално сдружение на общините в РБ)
За изпълнение на държавната политика е създадена Агенция за хората с увреждания.