Лекции по Медицина

9. Приоритети и прерогативи за лицата с увреждания

1.Лице с увреждане – лице, което има каквато и да е загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията и/или в психиката.
2.Право на труд на хората с увреждания – в чл.48, ал.2 от Конституцията на РБ се посочва, че държавата трябва да осигури нужните условия за осъществяване правото на труд на лицата с физически или психически увреждания.
2.1. Фактори, влияещи негативно върху трудовата им реализация:
- обществени нагласи – не се признава или се оценява потенциала им като работна сила;
-недостатъчната активност на самите хора с увреждания на пазара на труда;
-недостъпността на работните места и околната среда;
-широко разпространените дискриминационни практики сред работодателите.
2.2. Държавни мерки за създаване на трудови условия за хората с увреждания.
-стимулиране на хората с увреждания към активност на пазара на труда;
-стимулиране на работодателите да разкриват работни места за тях;
-изграждане на достъпна и безопасна работна среда.
2.3. Възможност за трудова реализация на хората с увреждания :
- в интегрирана работна среда – осигуряват се условия да работят съвместно хора с и без увреждания;
- в специализирана работна среда – в специализираните предприятия, приспособени за хора със съответните увреждания.
2.4. Стимули за работодатели, мотивиращи ги да наемат хора с увреждания – за всяко работно място за лица с трайни увреждания насочени от Агенцията по заетостта на работодателя се предоставят за времето , през което хората с увреждания са били на работа, но за не повече от 12 месеца, следните суми: - трудови възнаграждения, допълнителни възнаграждения, възнаграждения за основен платен годишен изпит, дължими осигурителни вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО и ЗОВ.
Агенция за хора с увреждания (АХУ) ежегодно определя размера на администрираните от нея средства за финансиране на проектите на работодателите за :
-приспособяване на работното място за лице с увреждане;
- оборудване на работно място;
- осигуряване на достъп до работно място;
Работодателят кандидатства с тези проекти пред АХУ за отпускане на тези средства.
3.Социални и икономически придобивки за хората с увреждания.
Степента на увреждане се определя от ТЕЛК и НЕЛК и бива:
ІІІ група – за лица от 50 до 70 % НР;
ІІ група – за лица от 71 до 90 % НР;
І група – за лица над 90 % НР.
Към дирекциите „СП“ има създаден сектор „Хора с увреждания и социални услуги (ХУСУ).
Съгласно чл.24, ал. 1 от ППЗИХУ лицата получават интеграционни добавки за: - транспортни услуги; - информационни и телекомуникационни услуги; - обучение; - балнео лечение и рехабилитационни услуги; - диетично хранене и лекарствени продукти; - за достъпна информация; - наем за общинско жилище (от чл. 25 до чл. 31).
Българските граждани с увреждания получават и:
-целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, както и допълнителна помощ за пътни разходи в страната, ако горепосочените не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес;
-помощ при покупка, приспособяване и внос на лично МПС;
-еднократна целева помощ в размер на 600 лева за преустройство на жилище;
-целева помощ за ползване на жестономични услуги до 10часа годишно ползват лицата с увреден слух;
-целева помощ за придружител до 10 часа годишно ползват лицата с увредено зрение с над 90 % НР.;
- целева помощ до 10 часа годишно ползват трудно подвижни лица;
- хората с увреждания получават безплатна винетка;
-други придобивки за хората с увреждания – целева помощ за отопление, право на удължен годишен отпуск, програми за отпускане на безлихвени кредити, облекчен прием и намалени такси във ВУЗ, данъчни облекчения, по-ниски такси при различни услуги.
4. Инфраструктурни, архитектурни и битови бариери пред хората с увреждания.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) създават условия за достъпна жизнена и архитектурна среда, като разработват нормативни актове за:
- Урбанизираната територия и нейните елементи;
- Сградите, съоръженията и техните елементи;
-Елементите за адаптиране на съществуващите сгради за обществено ползване и прилежащата им околна среда;
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е държавната институция, отговорна за създаването на условия за достъп на хората с увреждания за транспортни услуги, като разработва нормативни актове за:
-осигуряване на достъпен транспорт за обществено ползване;
-внедряване на технически приспособления в общественото пространство и обществения транспорт;
-осигуряване на специални условия за спиране, паркиране, престой на пътн превозни средства, управлявани от лица с увреждания;
Осигуряване на безопасен достъп в обществения транспорт на хора с увреждания, придружени от кучета-водачи.