Лекции по Медицина

7. Черепно-мозъчни нерви

Те биват 12 чифта - 6 двигателни, 3 сетивни, 3 смесени.
1.Обонятелен нерв- сетивен нерв, рецепторите на обонянието са разположени в ностната кухина, а коровия край на обонятелния анализатор се намира в темпоралния лоб на главния мозък.
2.Зрителния нерв- (n. opticus)- периферния рецептор на зрителния нерв се намира в ретината. Зрителните клетки са пръчици и колбички които приемат светлинните дразнения и ги превръщат в нервен импулс, който чрез зрителните нерви стигат до първичните нервни центрове, който се намират в таламуса. Много важно е че предметите разположени в дясната половина на зрителните полета се възприемат от лявата половина на зрителната кора и обратно.
3. Очедвигателен нерв- ядрото на очедвигателния нерв се намира в средния мозък, той е чистодвигателен нерв инервиращ очните мускули които движат очната ябълка нагоре, навътре и надолу, също и мускула повдигач на клепача.При увреда на нерва се получава падане на клепача, двойно виждане- диплопия.
4.Макаровиден нерв (N. trochlearis)- ядрото на този нерв се намира в средния мозък той е чисто двигателен нерв инервира горния очен мускул (m. obliquus superior) който движи окото надолу и навън. При парализа на макаровидния мускул болния неможе да движи окото си в двете посоки.
5.Троичен нерв (n.trigeminus)- той е смесен като изпълнява сетивна, двигателна и вегетативна функция. Състой се от 3 клона:
- Горен- офталмичeн клон, инервира кожата на горната лицева половина.
- Среден- максиларен, инервира кожата на средната лицева област, зъбите на горната челюст, горната част на лигавицата на устата.
- Долен- мандибуларен, инервира кожата на долната лицева третина до ръба на долната челюст. Двигателната му функция е в инервирането му на дъвкателната мускулатура. При прекъсване на един от клоновете се загубват сетивността в съответната лицева област.
6.Отвеждащ нерв (n.abducens)- ядрото му е разположено в моста, в близост до ядрото на лицевия нерв. Той инервира външния прав очен мускул, които движи очната ябълка навън. При увреда на нерва окото се извърта навътре. Болния има диплопия, като предметите се виждат един до друг.

7.Лицев нерв (n. fascialis)-смесен нерв, ядрото му се намира на границата с продълговатия мозък. Нерва се състой от две части- горна и долна които дават началото на два клона инервиращи горната и долната част на лицевите мускули. Той инервира цялата мимическа мускулатура. Лицевия нерв се уврежда при различни заболявания- полиомиелит, тумори, простудни заболявания. При периферно увреждане на нерва се парализира цялата лицева половина и лицето става асиметрично.
8.Слухово- вестибуларен нерв- той е чисто сетивен нерв, състой се от 2 части които са свързани с инервацията на два анализатора слуховия и вестибуларния. Ядрото на нерва се намира в мостта. При болестни процеси в темпоралния дял на кората се получават слухови халюцинации. При болестни процеси във вестибуларния нерв се появяват световъртеж, гадене, повръщане, залитане при ходене.
9.Езикогълтачен нерв- той е смесен нерв, ядрото му се намира в продълговатия мозък. Двигателните ядра на нерва и десетия черепномозъчен нерв инервират мускулите на глътката, мекото небце, мускулите на ларинкса и гласните връзки. При увредата му се получават смущения в гълтането и загубата на вкуса.
10.Блуждаещ нерв (n. vagus)- той е смесен нерв, ядрото му се намира в продълговатия мозък. А двигателните му ядра инервират мускулите на глътката, хранопровода, ларинкса и фаринкса, а сетивните- трахеята, бронхите, белите дробове, стомаха, чревния тракт, глатките мускули на кръвоносните съдове. При увреда на нерва настъпват смущения в гълтането, приетите течности излизат през носа поради парализа на мекото небце.
11.Добавъчен нерв (n.accessorius)- чисто двигателен нерв. Ядрото му се намира в долните отдели на продълговатия мозък и първите 5 сегмента на гръбначния мозък. Влакната му инервират m.sternocleidomastoideus и m.trapezius. При увреда на нерва се затруднява извъртането на главата към здравата страна, рамото откъм увредената му страна е отпусната.
12.Подезичен нерв (n.hypoglosus)- нерва е чисто двигателен. Ядрото му се намира в продълговатия мозък. Инервира мускулите на езика. При увредата му настъпва парализа от периферен тип на същата страна на езика.