Лекции по Медицина

15. Координация. Малък мозък

I.Малък мозък (cerebellum)-разположен в задната черепна ямка. Отпред граничи с моста и продълговатия мозък, назад и надолу е заграден от тилната кост, а отгоре е отделен от главния мозък чрез съединителнотъканна пластика. Малкия мозък се съединява с останалите части от мозъка чрез 3 чифта крачета. Горните крачета го съединяват със средния мозък. По тях той изпраща импулси до мезенцефалона, а от там до крайницитте. Средните крачета го съединяват с моста. Чрез тях малкия мозък получава регулиращи импулси от главния мозък. Долните крачета го свързват с продълговатия мозък. Чрез тях постъпва информация за положението на тялото, главата и крайниците в пространството. Малкия мозък се състой от среден дял, които спада към старата част на мозъка(paleocerebellum) и от две малкомозъчни полукълба, които са се развили по-късно и спадат към новата част.
Кората на малкия мозък се образува от сиво вещество, което има 3 слоя- повърхностен, среден и дълбок. Бялото вещество се намира навътре и в него са разположени 4 подкорови централни ядра- зъбчато, кълбовидно, върхово и тънка сива пластина. При надлъжен срез по срединната линия се вижда картина, която наподобява дърво.
Малкия мозък изпълнява няколко функции:
1. Oрган на равновесието
2. Поддържане тонуса на телесната температура
3. Координатор на движенията, които са поставени в ход от която и да е друга част на ЦНС.
При малкомозъчните увреди болния започва да залита, говорът му става затруднен. Когато е засегната едната малкомозъчна хемисфера, проявите са на страната на поражението.

II. Координация.
Важна страна на двигателната дейност. Тя е функция която осигурява реализирането на на двигателния акт. Осъществява се в резултат на аналитично-синтетичната дейност на мозъчната кора при участието на по-нискостоящи системи.
В аналитичен план тези системи са:
1. Система за осигуряване на дълбоката сетивност- чрез нея се разпознават проприорецептивните дразнения от сухожилия, мускули и стави.
2. Вестибуларния апарат чрез своите специфични крайни рецептори във вътрешното ухо доставя информация за положението на главата в пространството.
3. Малък мозък- контролира равновесието на тялото по рефлекторен път чрез импулси постъпващи от вестибуларния апарат.
4. Челния дял на мозъчната кора изпраща импулси до контралатералното малкомозъчно полукълбо чрез така наречените фронто-понто-церебеларни пътища т.е всеки челен дял осигурява контрол на координацията на противоположната телесна половина.