Лекции по Медицина

17. Мускулен тонус. Мускулна сила. Методи на изследване. Болестни нарушения на мускулната сила и тонус

I.Мускулен тонус е свързан главно с дейността на екстрапирамидната система и е състояние на нормална резистентност на мускула при пасивното му разтягане. Той се състои от статичен /в покой/ и динамичен /при разтягане/ компонент.
- Статичният /постурален/ мускулен тонус зависи от нерефлексни механизми, като еластичните свойства на мускулите, ставното триене и дължината на мускула, които определят напрежението на мускулите при покой. Той осигурява позата на тялото при покой.
- Динамичният /кинетичен/ мускулен тонус зависи от промяната на дължината на мускула и скоростта на неговото разтягане. Той служи за подпомагане и модулиране на клоничното мускулно съкращение при двигателния акт.
1.Болестни промени на мускулния тонус- при увреждане на различни структори на НС настъпват болестни промени на мускулния тонус, които се изразяват в неговото намаляване или повишаване.
- Мускулната хипотония е състояние при което мускулния тонус е понижен. Мускулатурата е отпусната. Мускулната хипотония настъпва в следните случаи: При увреждане на ПДН, задните коренчета, малкия мозък.
- Мускулната хипертония е болестно състояние при което мускулния тонус е повишен. Настъпва при заболявания увреждащи пирамидния път, заболявания на палеостриатума (повишаване на мускулния тонус във всички мускулни групи), болестни процеси в мезенцефалона (повишава се тонуса на паравертебралната мускулатура и мускулатурата на врата).
II.Мускулна сила- е свързана главно с дейността на пирамидната система. За да се осъществи едно движение участват различни структори от ЦНС- еферентни проводни пътища, които изпращат двигателни импулси към периферията- мотоневроните в предните рога на гръбначния мозък, а от там до мускулите на трупа и крайниците. При своята работа мускулите изпращат информация към централните нервни структори чрез аферентни проводни пътища за състоянието на двигателния апарат и параметрите на извършеното движение. По този начин се реализира, непрекъсната обратна връзка за контрол и кординация на движението. Напречно-набраздената мускулатура осъществява движението чрез 2 вида съкращение:
- Клонични- за осъществяване на бързите движения на крайниците
- Тонични- за поддържане позата на тялото.
1.Методи на изследване- Мускулната сила е кинетичната мускулна дейност, измервана със силата на клоничното и тетаничното мускулно съкращение /силата на активното мускулно движение. Мускулната сила зависи от функционалното състояние на централния и периферния двигателен неврон и напречнонабраздените мускули.
При изследването трябва да се имат впредвид индивидуалните различия и по-голямата сила на мускулите в доминантната дясна страна. Намалената мускулна сила се нарича пареза, а пълното отсъствие на активни движения - парализа или плегия. Когато нарушението на мускулната сила засяга един крайник се означава като монопареза /плегия/, в четирите – квадрипареза /квадриплегия, тетраплегия/, на двата крайника от едната страна - хемипареза / плегия/, а на двата долни респ. горни крайници – парапареза /плегия/. Парезата и плегията могат да обхванат и отделни мускулни групи, които се инервират от отделен нерв, плексус, нервно коренче.
Изследването се провежда винаги симетрично, отгоре надолу, в седнало или
легнало положение.
- Метод на Мингацини-Щрюмпел
- Метод на Баре за долни крайници
- Метод на Баре за горни крайници