Лекции по Медицина

13. Екстрапирамидна система

Състои се от двигателни ядра и пътища, които не влизат в пирамидната система и по които двигателните импулси от мозъчната кора се предават към гръбначния мозък. Структурите на системата се систематизират по следния начин:
1. Корова част – полетата 4, 6, 8 на челния дял.
2. Базални ганглии – тяхната функция е важна, като подкорово свързващо звено м/у асоциативните и двигателните области в главния мозък. Пр поражение на тези структури настъпва тежко нарушение на мускулния тонус, на телесната поза и на движенията ( Паркинсон). Към базалните ганглии се отнасят следните структури – striatum (съставен от nucleus caudatus и putamen), бледо ядро – globus pallidum, substantia nigra, редица ядра на таламуса, nucleus rubber и ретикуларната формация на мезенцефалона
3. Малък мозък – участва в координацията на движенията и тяхното разпределение във времето. Когат в двигателната област на кората се взема решение за движение, в малкия мозък се отправя информация за естеството и очакваните резултати от това движение. Тази информация се получава чрез сетивната импулсация от проприорецепторите, които се възбуждат при реализиране на движението. Ако повреме на движението постапващите в малкия мозък сигнали, покажът че то е неправилно от малкия мозък в ствола и в коровите двигателни облъсти се изпращат импулси, чрез които се осъществява необходимата корекция. Екстрапирамидната система участва в регулацията на телесната поза, осъществяването на процеси като ходене, стоеж, бягане и плуване. От кората на главния мозък към ядрата в ствола чрез екстрапирамидните пътища се изпращат потискащи импулси. При отсъствие на това потискащо влияние на кората (при прекъсване на ниво ствол или болестни процеси) движенията се превръщат в поредица от гърчове. Планът за движението е продукт на аналитико – синтетичната дейност на двигателната мозъчна кора. Чрез нея се осъществяват сложни вериги от рефлекси. Всеки рефлекс от движението отключва следващ, койтос е провежда по кинестетичния анализатор. Еферентната част на тези рефлекси се провежда чрез пирамидната и екстрапирамидната система, чиято обща дейност води до реализирането на планирано движение. Част от тези импулси осигуряват мускулни контракции за плануваното движение, друга част изпраща потискащи импулси за мускулите антагонисти, а трета част се реализират синергичните движения, които подпомагат заплануваното, четвартата част осигурява запазване на равновесието, което се нарушава всеки момент при извършване на движението.