Лекции по Медицина

10. Сетивни синдроми

1.Сетивни синдроми при увреда на периферните нерви
Увредата на периферните нерви най-често е вследствие на травматична, възпалителна, исхемична или токсична причина. Тъй като периферните нерви най-често са смесени, допълнително се установяват двигателни, рефлексни и автономни нарушения.
a) Частично увреждане на периферен нерв може да се прояви с възбудни симптоми - спонтанни болки или парестезии. Спонтанни болки, без наличие на отпадна симптоматика, се наричат невралгии (neuralgia). За тях е характерна пристъпната, краткотрайна, стрелкаща или пареща болка по хода на засегнатия нерв. Спонтанна болка, комбинирана с отпадна сетивна симптоматика, е характерна за възпалителните заболявания на периферните нерви - неврити и невропатии.
б)Сетивни синдроми при множествено засягане на периферните нерви. Причините са най-често възпалителни и токсични . Тъй като периферните нерви са увредени системно и двустранно, повърхностната и дълбоката сетивност са засегнати симетрично, предимно в дисталните отдели на долните крайници. Сетивните нарушения се засилват постепенно от проксимално към дистално.
2.Сетивни синдроми при увреда на задните коренчета
Най-честата причина за увреда на отделни коренчета са вертеброгенната патология – спондилоза, спондилартроза, пролапси, а също така и тумори. Възпалителни, демиелинизиращи заболявания, tabes dorsalis и менингити дават по генерализирани коренчеви увреди. Болката се провокира при притискане на местата, където влизат коренчетата през интервертебралните отвори - 2-3 сm встрани от proc. spinosi (точки на Вале).
3. Сетивни нарушения при засягане на спиналните ганглии
Сетивните разстройства са идентични с тези при синдрома на увреда на задните коренчета. Диагнозата е сигурна при наличието на herpes zoster –ганглионит (ganglionitis) в един или няколко ганглия. По съответните дерматоми се получава характерен херпесен обрив – везикули на еритемна основа, със силна радикулерна опасваща или излъчваща се по крайника болка. Незадължителни са леки отпадни сетивни нарушения - хипестезия с хиперпатия.
4. Сетивен синдром на задните рога на гръбначния мозък
Синдромът се среща в чист вид при болестта Syringomyelia Подобен синдром, по-рядко, може да се получи при кръвоизлив в гръбначния мозък (хематомиелия), интрамедуларни тумори, при които се засяга предната комисура - кръстовището на спиноталамичните пътища. Тъй като от задния рог на гръбначния мозък започва вторият неврон на повърхностната сетивност, в дерматомите на засегнатите сегменти се нарушава сетивността за болка и температура. Получава се т.н. сирингомиелична дисоциация на сетивността - загуба на сетивността за болка и температура, при съхранен тактилен и проприоцептивен усет.
5.Синдром на пълно прекъсване на гръбначния мозък. Дължи се най-често на гръбначномозъчни травми, трансверзален миелит (автоимунна демиелинизация), тумори и кръвоизливи гръбначния мозък. Получава се пълно прекъсване на всички сетивни проводници или сетивно разстройство по проводников тип със загуба на всички видове сетивност (анестезия) от определено ниво надолу.
6. Сетивен синдром на полупрекъсване на напречника на гръбначния мозък. (Синдром на Brown-Sequard) Причините за възникването на този синдром са най-често травми и тумори на гръб. мозък.
а) Анестезия за болка и температура в противоположната телесна половина, поради засягане на кръстосаните влакна на антеролатералната система (спиноталамичните пътища).
б)Ипсилатерална загуба на финния тактилен и проприоцептивен усет, от засягане на хомолатералните влакна в задните стълбци (fasciculus gracilis et cuneatus);
в) На нивото на лезията, хомолатерално може да има един или повече сегменти с частично нарушение на сетивността от засягане на задните рога;
г) Допълнително съществува хомолатерална пирамидна лезия под нивото на увреда с централна моно- или хемипареза със съответни рефлексни нарушения.
7. Синдром на увреда на спиноталамичния път. Установява се проводникова анестезия за болка и температура на противоположната страна на огнището. В гръбначния мозък огнището е с няколко прешлена по-високо от противоположното сетивно ниво. При частична лезия на спиноталамичният път се получава т.н. псевдосегментно разстройство на сетивността.
8. Синдром на увреда на задните стълбове. Синдромът се характеризира със загуба на дълбоката сетивност за позиция (положителен Romberg), движение на крайниците (нарушен ставно-мускулен усет), нарушен вибрационен усет, нарушен тактилен усет и сложна сетивност. Най честите заболявания, които водят до лезия на задните стълбци са: мултиплена склероза; фуникуларна миелоза; болест на Friedreich -дегенеративно заболяване със засягане на повечето проводни пътища.
9. Сетивни синдроми при лезии на мозъчния ствол. Тези синдроми са в рамките на т.н. алтерниращи синдроми, характерни за увреда на мозъчния ствол. Най-честата причина за тях са мозъчни исхемии, тумори или плаки на демиелинизация. При тези стволови лезии се установява на същата страна засягане на черепномозъчни нерви, включително ядрото и коренчето на n. trigeminus – сетивния нерв на лицето.
10. Сетивни синдроми при увреда на таламуса (Синдром на Dejerine-Roussy)
Най-честата причина за таламичния синдром са исхемии и тумори, които засягат вентралното постеро-латерално и постеро-медиално ядро на таламуса.
Таламичният синдром на Dejerine-Roussy се характеризира със следните симптоми:
а) Дълбоката, както и сложната сетивност са тежко засегнати. Болният има атаксия на противоположната страна. Поради нарушената сетивност за положение ръката заема флекторна позиция и се наблюдават неволеви движения на пръстите.
б) Повърхностната сетивност на контралатералната телесна половина е също нарушена;
в) Обикновено след няколко седмици сетивността започва да се възстановява. Появява се, обаче, мъчителната хронична таламична болка, която е локализирана на противоположната на огнището страна. Често се съпътства от автономни симптоми -зачертвяване, изпотяване, сърцебиене. Изследването за болка и температура може да доведе до провокиране на тежък хиперпатичен болков синдром (хипалгезия с хиперпатия), който да ирадиира по цялата телесна половина.
11. Синдроми при засягане на коровия край на сетивния анализатор.
При възбуда на соматосензорната кора се получават прости парциални сензорни епилептични пристъпи – парестезии в част от контралатералната телесна половина. Характерна е ирадиацията на тези възбудни сетивни прояви. Те започват от определен участък на тялото и се разпространяват по съответната телесна половина. Обикновено парестезиите започват от лицето или ръката, тъй като техните корови представителства са най- големи и могат да обхванат цялата контралатерална телесна половина. След това по обратен ред парестезиите се локализират в началния участък и изчезват. Пристъпите продължават 2-3 минути. Най-тежко се засяга финия тактилен усет, дискриминационния и позиционния усет и усета за движение, стереоестезията. Повърхностната сетивност за болка и температура може да е много слабо засегната, а често е запазена.
12. Психогенни разстройства на сетивността. При конверзионните и дезадаптивни растройства на психичната дейност (хистерия) могат да се появят разнообразни функционални сетивни разстройства. Наблюдават се функционални парестезии, болки, хипестезии или анестезии с различна локализация