Лекции по Медицина

20. Висши корови функции - афазии

Висшата нервна дейност е нервно – физиологичната основа на психичните процеси, общата закономерност за взаимодействие на невроните и организацията на нервните центрове дават характеристиката на психичната дейност, типа на интелектуалната работа, устойчивостта на вниманието и обема на паметта.

Тя има два основи раздела:
Първия е Невро – физиологичен –съдържа общите закономерности за взаимодействие на нервните центрове, динамика на процесите на възбуждане и задържане
Втория раздел разглежда механизмите на отделните мозъчни функции – говор, памет, емоции, възприятия и др.

Мозъчната кора е необходима за езика, абстрактното мислене, прогнозирането и креативната дейност - психични функции, присъщи само на човека.

1. Определение – Афазията е придобито нарушение на речевата комуникация вследствие мозъчна увреда, на способността за кодиране (пораждане) или декодиране (разбиране) на езикови символи. Страда езиковото ниво, прилагането на семантичните и граматичните правила на езика, но и на сигнализиран текст (напр. Морзов код) и на неезикови форми на комуникация (жест, мимика, ритъм, ударение, рисунка).

2. Етиология. Причина за възникването на афазии на първо място са мозъчно-съдовите заболявания. Класическите афатични синдроми са най-ясно изразени при исхемичните инсулти. Срещат се също при тумори, абсцеси, черепномозъчни травми, менингоенцефалити.

3. Видове афазии:
- Корова моторна афазия (увреда в моторния център) - запазено разбиране, неплавна реч и нарушена повторна реч
- Корова сензорна афазия (увреда във висшия слухов център) - трудности в речевото разбиране, плавна, но често безсмислена реч (липсва вътрешният контрол) и нарушена повторна реч
- Проводникова афазия (запазени речеви центрове, нарушени връзки между тях) - запазено разбиране и спонтанна реч, невъзможна повторна реч
- Транскортикална моторна афазия (нарушени връзки между моторния речеви център и центъра на понятията) - тя е както коровата моторна афазия, но със запазена повторна реч
- Субкортикална моторна афазия (нарушени връзки между моторния център на речта и изпълнителните речеви органи) – затруднена спонтанна реч със запазено разбиране и повтаряне
- Транскортикална сензорна афазия (увреда на връзката между слуховия речеви център и центъра на понятията) – тя е както коровата сензорна афазия, но със запазена повторна реч
- Субкортикална сензорна афазия или словесна глухота (прекъснати връзки между първичната слухова кора и областта на Wernicke) - нарушено разбиране и повтаряне при запазена спонтанна реч.