Лекции по Медицина

18. Висши корови функции - агнозии

Висшата нервна дейност е нервно – физиологичната основа на психичните процеси, общата закономерност за взаимодействие на невроните и организацията на нервните центрове дават характеристиката на психичната дейност, типа на интелектуалната работа, устойчивостта на вниманието и обема на паметта. Тя има два основи раздела :
Първия е Невро – физиологичен –съдържа общите закономерности за взаимодействие на нервните центрове, динамика на процесите на възбуждане и задържане
Втория раздел разглежда механизмите на отделните мозъчни функции – говор, памет, емоции, възприятия и др.
Мозъчната кора е необходима за езика, абстрактното мислене,
прогнозирането и креативната дейност - висши психични функции, присъщи само на човека.
1. Гнозисът (перцепция) е процес на разпознаване на обекти и явления чрез съотнасяне на сензорните възприятия към миналия опит.
2. Агнозия е неспособността за разпознаване на
сензорните стимули, вследствие на мозъчна увреда, при липса на сензорен дефицит, нарушение на езика, вниманието или интелекта. Тя възниква при увреди в асоциативните сензорни полета на мозъчната кора. Агнозиите се разделят на аперцептивни, при които страда процеса на синтез на отделните физически характеристики на стимула, и асоциативни, при невъзможност за отнасяне на възприетия стимул към предшестващия опит. Според сензорната модалност, агнозиите се класифицират в следните групи:

- Зрителни агнозии - Нарушението е в сферата на разпознаване на зрителните стимули. Изследването включва разпознаване на предмети, лица, цветове, геометрични форми, на знаци и символи.
• Предметна агнозия – Характеризира се с невъзможност за разпознаване на предметите чрез зрението. Разпознаването е чрез други сетива и чрез ориентация от общата ситуация и опита.
• Агнозия за цветове. Изразява се в неспособност за разпознаване, подбиране и
групиране на цветовe при запазено цветно зрение.
• Прозопагнозия. Това е специфична зрителна агнозия, при която не се разпознават човешки лица. Разпознаването е чрез слуха - по гласа или по характерни детайли в облеклото.

- Слухова агнозия:
• Невербална слухова агнозия - не се разпознават обекти по издаваните от тях
характерни звуци.
• Амузия – неразпознаване на мелодии. Най-често се откриват лезии в дясната средна темпорална извивка.
• Вербална агнозия (словесна глухота) - неразпознаване на речеви звуци и думи. Разбирането на говорна реч, повтарянето на думи и писането под диктовка е нарушено.
• Фоноагнозия – неразпознаване на познати от преди това гласове.

- Тактилна агнозия (стереоагнозия) : - Характеризира се с невъзможност за разпознаване на предметите чрез опипване.