Лекции по Медицина

19. Висши корови функции - апраксии

Висшата нервна дейност е нервно – физиологичната основа на психичните процеси, общата закономерност за взаимодействие на невроните и организацията на нервните центрове дават характеристиката на психичната дейност, типа на интелектуалната работа, устойчивостта на вниманието и обема на паметта. Тя има два основи раздела :
Първия е Невро – физиологичен –съдържа общите закономерности за взаимодействие на нервните центрове, динамика на процесите на възбуждане и задържане
Втория раздел разглежда механизмите на отделните мозъчни функции – говор, памет, емоции, възприятия и др.
Мозъчната кора е необходима за езика, абстрактното мислене,прогнозирането и креативната дейност - психични функции, присъщи само на човека.
1. Праксисът е перцептивно-моторна и когнитивна висша корова функция за придобити чрез обучение сложни автоматизирани двигателни навици и умения
2. Апраксия е загуба на способността да се извършват сложни, придобити двигателни умения, при липса на парализи и сензорен дефицит. Тя е резултат на мозъчна увреда, локализирана главно в париеталния дял на доминантната за езика хемисфера.
Моторна (мелокинетична) апраксия. Аналог е на моторната афазия и често я съпътства. Характеризира се с трудности във фините движения. Дължи се на увреди на вторичната сензомоторна кора и премоторната област.
- Идеаторна апраксия. Тя се свързва с увреда в идеационния център на движенията. Съответства на сензорната афазия на Вернике. Болният е загубил основната идеята, плана засложните движения.
- Идеомоторна апраксия. Съответства на проводниковата афазия. Нарушени са връзките между центъра за идеи за движения и изпълнителния моторен център. Идеята за движението е съхранена, но страда процесът на реализация.
- Конструктивната апраксия - се характеризира с трудности в действия като подреждане, рисуване, конструиране, поставяне на предмети в триизмерното пространство.
3.Според засегнатите волеви движения апраксиите се делят на:
- Орофациална апраксия. Затруднени са движенията на устните, езика и
лицевите мускули.
- При вербална (речева) апраксия е проблемно подреждането и артикулацията на фонеми.
Често съпътствува афазията на Брока. Резултат е на лезии във фронталния и централен оперкулум вляво.
- Погледна апраксия. Невъзможно е волевото насочване на очите към определена цел и фиксирането й, при запазени зрителни полета и липса на очедвигателна парализа. Резултат е на двустранни париетални увреди.
- Апраксия на тялото. Заемането на определена поза по инструкция е невъзможно. Към нея се включва апраксия на походката. Наблюдава се при двустранни фронтални лезии с обхващане на калозните влакна.
- Апраксия на обличането. Доминират затруднения в обличането. Причината е в нарушеното възприемане на схемата за собственото тяло или в левостранно моторно игнориране.
Установява се при дясна париетална лезия.